Fair Practice

De bezoldiging fan beide bestjoerders foldocht suver oan de Wet noarmen topynkommen en stiet yn it jierferslach . Beleanning, in dúdlike taakomskriuwing en ûnderlinge ferplichtings wurde transparant kommunisearre mei meiwurkers en kontraktueel fêstlein. De Ried fan Tafersjoch wurket ûnbetelle.

It festival slút op syn minst 1 jannewaris 2025 oan by de CAO foar Nederlânske muzykpoalen en festivals oer de beleanning fan management en meiwurkers. Frijwilligers krije nei oanjefte in reis- en kostenfergoeding. Alle meiwurkers en frijwilligers krije iten tidens harren ferskowings tidens en om it festival hinne.

Per 1 jannewaris 2024 krije útfierende muzikanten minimaal € 320,- per foarstelling en € 135,- per repetysje, eksklusyf btw, útjeften en iten. Dat bedrach wurdt jierliks yndeksearre. Yn 'e measte gefallen is de eigentlike kompensaasje folle heger. Komponisten krije op syn minst de doelbedragen fan 'e hjoeddeistige New Geneco Honorarium Tabel foar opdrachten. Ekstra kosten lykas partituren, repetysjes, reiskosten en oar wurk wurde apart fergoede. Foar de beleanning fan byldzjende keunstners wurdt de BKNL Artystjild Richtlijn brûkt. Ofspraken wurde altyd skriftlik fêstlein.

Mei de fertsjintwurdiging fan 'e festivals troch Dorien van London oan' e Freelance Classical Musicians ketentafel (fairPACCT) Oranjewoud Festival draacht ek by oan it kollektive belang fan earlike betelling fan klassike muzikanten.

It festival hat in gedrachskoade foar de ried fan tafersjoch, it bestjoer, meiwurkers en bestjoerders opsteld, mei protokollen by in sabeare oertreding en kontaktgegevens fan fertrouwensadviseurs.

De juridyske posysje fan de wurknimmers (allegear selsstannigen) wurdt garandearre troch harren tydlike kontrakten. Troch harren kwetsbere posysje as selsstanner wurdt ekstra belang hechte oan it reglement fan Kommissarissen en Ried en de Gedrachskoade (sjoch Bestjoer ).

Alle meiwurkers fan de Family Zone binne yn it besit fan in jildich en relevant sertifikaat fan goed gedrach. Foar besikers binne húsregels opsteld.

Alle persoanen dy't wurkje by it festival wurde ferwachte dat se de algemiene fyzje fan it festival op ynklúzje diele en dêrop hannelje. Oarsom, it organisatoarysk bestjoer ferplichtet him kontinu oan dit gedrach te wurkjen en iepen te stean foar yndividuele ferskillen yn opfettings.

 

Oranjewoud Festival is in learende organisaasje. Fan frijwilliger oant teamlid hat elkenien dy't op it festival wurket de kâns om te ûntwikkeljen, mear ferantwurdlikheden te nimmen en sa de gong fan saken te beynfloedzjen. Dit foarútgongsbelied draacht by oan it opbouwen fan brede kennis en ûnderfining fan teamleden. Se kinne nije kollega's coache yn 'har' âlde funksjes of opliede foar har eigen funksje.

Jierlikse prestaasjesbeoardielingen fine plak mei alle meiwurkers op basis fan in iepen dialooch, mei ûnderlinge feedback en mei each foar doelen, resultaten en kânsen foar persoanlike ûntwikkeling. It team is yn in betiid stadium belutsen by de ûntwikkeling fan de (artistêre) plannen. Ek wurdt spesjaal omtinken jûn oan de wurkdruk. Alle meiwurkers binne belutsen of fertsjintwurdige by de jierlikse evaluaasje.

Ferskaat & ynklúzje

Oranjewoud Festival is net allinnich beheind ta de klassike kanon mar makket ek muzikale ferbinings mei oare kultueren. Foarbylden dêrfan binne Bab Ad-daar yn Festivalhart de Proeftuin en it Atlasprojekt.

Der wurdt wurke oan partisipaasjeprogramma's wêrby't minsken mei in efterstânsposysje yn 'e maatskippij in bepaalde rol krije mei ynfloed op it programma. Dit is in stadichoan proses.

Wy binne ús bewust dat wy in missy hawwe om in mear sosjaal-ekonomysk en kultureel ferskaat publyk nei ús te lûken. Dêr wurkje wy oan mei it skoalprogramma It Festival as Classroom , troch bot te ynvestearjen yn partisipaasjeprojekten, ferskaat programmearring yn Festivalhart de Proeftuin en projekten lykas Atlas .

Nettsjinsteande wichtige stappen yn de goede rjochting, lykas de ûntwikkeling fan de Ried fan Tafersjoch en it programmateam (sjoch hjirûnder), binne wy derfan bewust dat ús personielssamenstelling in noch bettere ôfspegeling fan ús omjouwing wêze kin (boarne: allefigures.nl ). Troch te ynvestearjen yn elk syn persoanlike ûntwikkeling fan frijwilligersnivo ôf en omtinken te jaan oan sosjaal-ekonomysk en kultureel ferskaat by werving mei help fan ús sosjale partners, sjogge wy in kâns om in noch mear ferskaat personielsbestân te meitsjen.

Wy wurkje mei kultureel ferskaat gastkurators, nammentlik Karam Shebat (muzikant, aktiviteitskoördinator foar nijkommers yn Grins en ambassadeur fan it stedsprogramma MENA is Here), Ahmad Abdulwahab (oansletten by NITE, ek ambassadeur fan MENA) en Vincent Henar (oprjochter fan de Afro-Karibyske band Fra Fra Sound).

Wy binne derfan oertsjûge dat kultuer foar elkenien fan wearde is. Wy dogge dêrom alles wat wy kinne om minsken mei minder befoarrjochte posysjes te berikken en te belûken en sa de berikberens te fergrutsjen. Partisipaasjemeiwurker Marieke Jissink, dy't yn 2022 spesjaal dêrfoar oansteld is, rjochtet him foaral op duorsume gearwurkingsferbannen mei in grut tal organisaasjes dy't minsken yn achterstânsposysjes stypje. Dit omfettet kontinu bouwe fan wjersidich fertrouwen en learen wat wurket.

Dielname

Bestjoer

De stichting hat sûnt oktober 2023 in Ried fan Tafersjoch. De profilen fan de fiif tafersjochhâlders binne kultureel (direkteur Ira Judkovskaja, foarsitter), finansjeel (Ruud van Zuilen, ponghâlder), sosjaal (bouwurker Iqbal Aslam), juridysk (advokaat Wilko Jan Aardema) en ûndernimmend (ûndernimmer Piet Bandell). By de gearstalling is ek rekken hâlden mei in lykwicht tusken lokale en (ynter)nasjonale ferbinings en ferskaat. De ried fungearret as ambassadeur foar de stichting nei de bûtenwrâld. De ried komt op syn minst fjouwer kear yn it jier byelkoar en hat in eigen ferantwurdlikens foar it sammeljen fan relevante ynformaasje.

Tafersjochhâlders wurde beneamd foar maksimaal twa termyn fan fjouwer jier. In ûntslachskema kin downloade wurde fan 'e Bestjoersside . Fakatueres wurde iepenbier makke, ynklusyf fia Kulturele Fakatueres en Kleurige Jobs.

It bestjoer bestiet út artistyk direkteur Yoram Ish-Hurwitz en saaklik direkteur Dorien van London. Tegearre bepale se it strategysk belied mei soarchfâldich ôfwaging fan artistike en saaklike of ynterne en eksterne belangen. Dat wurdt dien yn nau oerlis mei de twa oare leden fan it kearnteam. Ish-Hurwitz begon it festival yn 2010 en hat holpen om har folsleine ûntwikkeling en groei te realisearjen sûnt de earste edysje yn 2012. Hy is ferantwurdlik foar programmearring, komposysjeopdrachten, projektûntwikkeling en fundraising. Van London (begûn yn 2020) is belutsen by finansjele operaasjes, werving fan sponsoring, organisaasje, teambehear en relaasjebehear, ynklusyf periodyk oerlis mei (finansjele) belanghawwenden. Se hâldt ek tafersjoch op it neilibjen fan de koades. Bestjoersoerlis fynt op syn minst elke twa wiken plak mei in skriftlik ferslach.

De Ried fan Kommissarissen en it bestjoer soargje der tegearre foar dat de maatskiplike en artistike doelen fan de stifting duorsum, kommersjeel ferantwurde en mei yntegriteit berikt wurde.

It kearnteam is 10 oant 12 moannen yn it jier aktyf en bestiet út beide direkteuren, haad algemiene produksje Enno Feenstra en haad marketing Marco van Es. Fan de (twa)wiklikse gearkomsten wurde notulen makke. Elk lid fan it kearnteam liedt har eigen subteam dat op syn minst fiif moanne foar elke edysje begjint:

  • Bedriuw/algemien: bedriuwskoördinator / haad catering Marinda de Groot, partisipaasjemeiwurker Marieke Jissink en frijwilligerskoördinator Monique Jansma
  • Programma: programmeur Family Zone Remy Alexander, gastkurators Karam Shebat en Ahmad Abdulwahab, Vincent Henar (2025), Julian Schneemann (2025), Candida Thompson (2025), Johannes Moser (2026).
  • Produksje: haad programmaproduksje Wiebe Kootstra, haad technyske produksje Thijs ten Berge en produksjemeiwurker Afke de Jong
  • Marketing: haad kaartferkeap, ek marketingassistent Suze Bonnema

Neist barmeiwurkers fersoargje sa'n 23 meiwurkers, ynklusyf trainees, tsjinsten op it mêd fan lokaasjeûntwerp, bars, ferfier, personielscatering, gastfrijheid, akkreditaasje en produksje mei koarte kontrakten fan in pear dagen oant wiken.

Foar, tidens en nei elke festivaledysje binne sa'n 150 frijwilligers aktyf. Se wurde ferdield yn baankategoryen en beheard troch ferskate frijwilligersteamlieders en in frijwilligerskoördinator. Guon fan de frijwilligers wurde rekrutearre út ús sosjale partners.

Neist de statuten, dêr't ûnder oare de wurkjouwersrol fan de Ried fan Kommissarissen fêstlizze, hawwe de bestjoersleden en de tafersjochhâlders elk in eigen reglement tekene. It beskriuwt de bestjoerlike en tafersjochtaken, de wize wêrop de Ried fan Tafersjoch advisearret (wêrûnder de rol fan de foarsitter), de profesjonaliteit fan bestjoer en tafersjoch, de ferplichting ta selsevaluaasje en romte foar belutsenens fan belanghawwenden. Ek de finansjele organisaasje en organisaasjestruktuer binne fêstlein yn de regeling.

Bestjoersregels

Reglemint fan de Ried fan Tafersjoch

Oanfoljende funksjes fan tafersjochhâlders en bestjoersleden steane yn it jierferslach, dat fia dizze link te downloaden is. Direkteuren en tafersjochhâlders moatte ek in ferklearring tekenje dy't har ûnôfhinklikens garandearje. De belangen fan 'e organisaasje hawwe foarrang boppe har eigen belangen of dy fan har leafsten. Foar saken oer oertredings fan makke ôfspraken is in protokol opsteld.

Duorsumens

It festivalbelied is sterk rjochte op ekologyske duorsumens mei as fokusgebieten ferfier, enerzjy, iten, materialen/verbruiksartikelen/ôffal, ekology en kommunikaasje. Dizze en oare beliedsûnderwerpen, doelstellingen en maatregels wurde meikoarten beskreaun yn ús Beliedsplan Natuer en Miljeu , dat yn de maitiid fan 2024 útkomt. Sjoch ek de side Natuerbelied .

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied