Oer it festival

Natuerbelied

De natuerlike omjouwing fan Lânskip Oranjewoudpark is dêr in wêzentlik ûnderdiel fan Oranjewoud Festival . As festivalorganisaasje binne wy ús net allinnich bewust fan de grutte mearwearde fan de natuer foar ús publyk en ús kreative makkers, mar ek fan de kwetsberens. Dêrneist fynt it festival plak yn in perioade mei in protte briedfûgels.

Artistyk direkteur Yoram Ish-Hurwitz : 'Foar guon programma's biedt de natuer in mearke. Wat it festival lykwols ûnderskiedt, is de ynhâldlike rol dy't it lânskip spilet yn in grut tal komposysjes, optredens en ynstallaasjes. In weromkommend tema is de relaasje tusken kultuer en natuer yn al syn fasetten.'

© Oranjewoud Festival 2022. Fotograaf Foppe Schut

Ekologyske tafersjoch

It festival is makke yn nau oerlis mei in ûnôfhinklik ekologysk buro. Produksjehaad Enno Feenstra : 'Gast wêze yn de natuer fan ParkLAND Oranjewoud betsjut fansels folle mear as it hâlden fan de regels en regels. Respekt foar natuer en lânskip stiet by ús foarop. Dêrom wurkje wy al jierren nau gear mei Staatsbosbeheer en ekologysk ûndersyksburo Grienkant. Wy binne koartlyn begûn mei de gearwurking mei MORV-adviseurs , in ûndersyksburo foar romte en miljeu.'

'Respect foar natuer en lânskip komt foarop.'
Enno Feenstra, haad produksje

'Dat buro hâldt in langere perioade fan it jier goed yn de gaten en jout op basis fan wiidweidige (tusken) ûndersyksrapporten krekt oan wat der wol of net risiko op steuring oplevert. Dit kin per festivaledysje ferskille. It advys wurdt folslein oernaam troch de festivalorganisaasje en ek dield mei de gemeente en de provinsje. Dat komt net allinnich troch de ooievaars dy't yn de Oertún nestelje, mar ek troch in protte oare biste- en plantesoarten.'

Metoade

MORV-adviseurs fiert ûnôfhinklik ûndersyk yn oerienstimming mei de jildende rjochtlinen. De briedfûgelmonitoring fynt bygelyks plak neffens it hânboek fan Sovon Fûgelûndersyk Nederlân en wurdt toetst oan de literatuer. Foar it kontrolearjen fan de flearmûzen yn it festivalgebiet wurdt ek in offisjeel protokol brûkt. Ek wurdt de floara yn it festivalgebiet ûndersocht. Der is benammen soarchplicht foar in tal plantesoarten dy't yn Nederlân of Fryslân seldsum binne. Dat liedt ta advys om bepaalde kwetsbere plakken te foarkommen of ôf te knipen.

Fierder ûndersyk

De jierresultaten fan it ekologysk ûndersyk wurde ferlike mei de útkomsten fan oare jierren om konklúzjes op lange termyn te lûken en te soargjen dat it festival op in ferantwurde wize plakfynt. In feitlik (retrospektyf) ûndersyk nei de ynfloed fan Oranjewoud Festival oer natuer yn Oranjewoud is op koarte termyn pland. De resultaten sille de basis foarmje fan it takomstige natuerbelied fan it festival.

Ekologyske rapporten fan 2015 oant no

  1. Ekologyske beoardieling fan Oranjewoud Festival op It Hearrenfean (Altenburg & Wymenga, 2015)
  2. Ekologyske beoardieling fan Oranjewoud Festival op It Hearrenfean (Altenburg & Wymenga, 2016)
  3. Festival site ynventaris resultaten Oranjewoud Festival (Grienkant, 2016)
  4. Festival site ynventaris resultaten Oranjewoud Festival (Grienkant, 2017)
  5. Festival site ynventaris resultaten Oranjewoud Festival (Grienkant, 2019)
  6. Ekologyske begelieding Oranjewoud Festival (Grienkant, 2021)
  7. Notaasjefoarm Oranjewoud Festival (Grienkant, 2022)
  8. Ekologyske begelieding Oranjewoud Festival (MORV Advisors, 2023)

 

Foto: Lucas Kemper

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied