Oprjochting Oranjewoud Festival

ANBI

Oprjochting Oranjewoud Festival is de organisator fan it festival mei deselde namme en hat sûnt 2011 de status fan kulturele ANBI.

Standert ANBI publikaasje ferplichtingsformulier

Keamer fan Keaphannel en RSIN

Keamer fan Keaphannel Ljouwert 51205335
RSIN 823145554

Wetlike doelstelling

Oprjochting Oranjewoud Festival stribbet nei it organisearjen fan publyklik tagonklike konserten en oare (poadium)keunstaktiviteiten op binnen- en bûtenlokaasjes yn en om de gemeente Hearrenfean, yn it hiele spektrum fan hege kwaliteit klassike muzyk libbend en tagonklik te hâlden foar in sa breed mooglik publyk.

Ried fan tafersjoch

Ira Judkovskaya, foarsitter (kultureel)
Ruud van Zuilen, ponghâlder (finansjeel)
Wilko Jan Aardema, lid (juridysk)
Piet Bandell, lid (ûndernimmerskip)
Iqbal Aslam, lid (sosjaal)

Resignaasje skema

Behear

Dorien van London , direkteur (bedriuw)
Yoram Ish-Hurwitz , regisseur (artistyk)

Beliedsplan

It beliedsplan foar de perioade 2025-2028 is fan 1 febrewaris 2024 ôf op oanfraach beskikber.

Bestjoer ferslacht

Ynhâldlike rapporten

Foarige rapporten binne beskikber op oanfraach.

Jierrekken

Eardere jierrekken binne op oanfraach beskikber.

Adres en bankgegevens

Stichting Oranjewoud Festival
sjit 78
8441 BR Hearrenfean
contact@oranjewoudfestival.nl
www.oranjewoudfestival. NL

BTW: NL823145554B01
IBAN: NL26 RABO 0132 7160 54
BIC: RABONL2U

Stichting Freonen Oranjewoud Festival

ANBI

Dizze Stichting hat sûnt 2012 de status fan kulturele ANBI.

Keamer fan Keaphannel en RSIN

Keamer fan Keaphannel Ljouwert 54513138
RSIN 851334350

Wetlike doelstelling

Stichting Freonen Oranjewoud Festival hat as doel de Stichting te stypjen Oranjewoud Festival likegoed as it útfieren fan alle fierdere hannelingen dy't mei it foargeande yn 'e breedste sin ferbân hâlde of dêrfoar befoarderlik wêze kinne.

Behear

Nils Nieboer, foarsitter
Karola Waar , ponghâlder
Sara Pleatst
Joke Gene

Resignaasje skema

Jierrekken

Foarige rapporten binne beskikber op oanfraach.

Adres en bankgegevens

Stichting Freonen fan Oranjewoud Festival
sjit 78
8441 BR Hearrenfean
freonen@oranjewoudfestival.nl

IBAN: NL55 RABO 0132 9868 41
BIC: RABONL2U

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied