Fair Practice

De honorering van beide directeur-bestuurders voldoet ruimschoots aan de Wet Normering Topinkomens en staat vermeld in het jaarverslag. Vergoedingen, een heldere functieomschrijving en wederzijdse verplichtingen worden transparant met de medewerkers gecommuniceerd en contractueel vastgelegd. De RvT werkt onbezoldigd.

Het festival sluit zich uiterlijk per 1 januari 2025 aan bij de CAO Nederlandse poppodia en -festivals over honoring van het directie-bestuur en de medewerkers. Vrijwilligers ontvangen na declaratie een reis- en onkostenvergoeding. Alle medewerkers en vrijwilligers ontvangen maaltijden gedurende hun diensten tijdens en rond het festival.

Uitvoerende musici ontvangen per 1 januari 2024 minimaal € 320 per uitvoering en € 135 per repetitie, exclusief btw, onkosten en maaltijden. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In de meeste gevallen ligt de werkelijke vergoeding veel hoger. Componisten ontvangen voor opdrachten tenminste de richtbedragen van de actuele Nieuw Geneco Honorariumtabel. Bijkomende kosten als partituur, repetities, reiskosten en overige werkzaamheden worden apart vergoed. Voor honorering van beeldend kunstenaars wordt de Richtlijn kunstenaarshonoraria van BKNL gehanteerd. Afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd.

Met de vertegenwoordiging van de festivals door Dorien van Londen aan de ketentafel Freelance Klassieke Musici (fairPACCT) draagt Oranjewoud Festival bij aan ook het collectieve belang van eerlijke betaling van klassieke musici.

Voor de raad van toezicht, het bestuur, medewerkers en uitvoerenden heeft het festival een gedragscode opgesteld, inclusief protocollen bij een vermeende inbreuk hierop en contactgegevens van de vertrouwenspersonen.

De rechtspositie van de medewerkers (alle zelfstandig) is geborgd via hun tijdelijke contracten. Vanwege hun kwetsbare positie als zzp’er wordt extra belang gehecht aan de reglementen RvT en bestuur en de gedragscode (zie Governance).

Alle medewerkers van de Family Zone zijn in het bezit van een geldige en relevante VOG. Voor bezoekers zijn huisregels opgesteld.

Van alle bij het festival werkzame personen wordt verwacht dat zij de algemene visie van het festival ten aanzien van inclusie delen en hiernaar handelen. Andersom verplicht de organisatieleiding zich voortdurend te werken aan deze gedragenheid en open te staan voor individuele verschillen in zienswijze.

 

Oranjewoud Festival is een lerende organisatie. Van vrijwilliger tot teamlid, iedereen die werkzaam is bij het festival krijgt de kans zich te ontwikkelen, meer verantwoordelijkheden te dragen en zo invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Dit doorstromingsbeleid draagt bij aan een brede kennis en ervaringsopbouw van teamleden. Zij kunnen nieuwe collega’s in ‘hun’ oude functies coachen of opleiden tot hun eigen functie.

Jaarlijks vinden functioneringsgesprekken met alle medewerkers plaats op basis van een open dialoog, met wederzijdse feedback en met oog voor doelen, resultaten en persoonlijke ontwikkelingskansen. Het team wordt vroegtijdig betrokken bij de totstandkoming van de (artistieke) plannen. Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht voor de werkdruk. Bij de jaarlijkse evaluatie zijn alle medewerkers betrokken of vertegenwoordigd.

Diversiteit & Inclusie

Oranjewoud Festival beperkt zich niet alleen tot de klassieke canon maar legt ook muzikale verbindingen met andere culturen. Voorbeelden hiervan zijn Bab Ad-Daar in Festivalhart de Proeftuin en het Atlas Project.

Gewerkt wordt aan participatieprogramma’s waarin mensen met een achterstandspositie tot de samenleving een bepaalde rol krijgen met invloed op het programma. Dit is een geleidelijk proces.

Wij zijn ons ervan bewust dat er een opdracht ligt meer sociaal-economisch en cultureel divers publiek aan ons te binden. Hieraan werken wij met het scholenprogramma Het Festival als Klaslokaal, door stevig te investeren in participatieprojecten, een diverse programmering in Festivalhart de Proeftuin en projecten als Atlas.

Ondanks flinke stappen in de goede richting, zoals de opbouw van de Raad van Toezicht en het programmateam (zie onder), zijn wij ons ervan bewust dat onze personele samenstelling een nog betere afspiegeling kan zijn van onze omgeving (bron: allecijfers.nl). Door vanaf vrijwilligerniveau te investeren in ieders persoonlijke ontwikkeling en bij de werving te letten op sociaal-economische en culturele diversiteit met hulp van onze maatschappelijke partners, zien wij kans om tot een nog diverser personeelsbestand te komen.

Wij werken met cultureel diverse gastcuratoren, te weten Karam Shebat (musicus, activiteitencoördinator nieuwkomers in Groningen en ambassadeur van het stadsprogramma MENA is Here), Ahmad Abdulwahab (verbonden aan NITE, eveneens ambassadeur van MENA) en Vincent Henar (oprichter van de Afro-Caribische band Fra Fra Sound).

Wij zijn ervan overtuigd dat cultuur van waarde is voor iedereen. Wij doen daarom van alles om mensen met minder bevoorrechte posities te bereiken en te betrekken en zo de toegankelijkheid te vergroten. Medewerker participatie Marieke Jissink, die in 2022 speciaal voor dit doel is aangesteld, richt zich met name op duurzame samenwerkingen met een groot aantal organisaties dat mensen in kansarme posities ondersteunt. Daarbij wordt voortdurend gebouwd aan wederzijds vertrouwen en het leren wat werkt.

Participatie

Governance

De stichting kent sinds oktober 2023 een Raad van Toezicht. De profielen van de vijf toezichthouders zijn cultureel (regisseur Ira Judkovskaja, voorzitter), financieel (Ruud van Zuilen, penningmeester), sociaal-maatschappelijk (opbouwwerker Iqbal Aslam), juridisch (advocaat Wilko Jan Aardema) en ondernemend (ondernemer Piet Bandell). Bij de samenstelling is ook gekeken naar een balans tussen lokale en (inter)nationale verbindingen en diversiteit. Naar buiten toe treedt de raad op als ambassadeur van de stichting. De raad vergadert tenminste vier keer per jaar en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het verzamelen van relevante informatie.

Toezichthouders hebben een aanstelling voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Een rooster van aftreden is te downloaden op de pagina Governance. Vacatures worden openbaar gemaakt, o.a. via Culturele Vacatures en Colourful Jobs.

Het bestuur bestaat uit artistiek directeur-bestuurder Yoram Ish-Hurwitz en zakelijk directeur-bestuurder Dorien van Londen. Samen bepalen zij het strategische beleid met een zorgvuldige afweging van artistieke en zakelijke of interne en externe belangen. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de twee andere leden van het kernteam. Ish-Hurwitz nam in 2010 het initiatief tot het festival en heeft de volledige ontwikkeling en groei ervan helpen realiseren vanaf de eerste editie in 2012. Hij is verantwoordelijk voor de programmering, compositieopdrachten, projectontwikkeling en fondsenwerving. Van Londen (gestart in 2020) houdt zich bezig met de financiële bedrijfsvoering, sponsorwerving, organisatie, teamleiding en relatiebeheer, inclusief periodiek overleg met de (financiële) stakeholders. Ook de naleving van de codes wordt door haar bewaakt. Bestuursoverleg vindt tenminste tweewekelijks plaats met een schriftelijke verslaglegging.

De RvT en het bestuur zien gezamenlijk toe op het duurzaam, bedrijfsmatig verantwoord en integer verwezenlijken van de maatschappelijke en artistieke doelstelling van de stichting.

Het kernteam is 10 tot 12 maanden per jaar actief en bestaat uit beide directeur-bestuurders, hoofd algemene productie Enno Feenstra en hoofd marketing Marco van Es. De (twee)wekelijkse overleggen worden genotuleerd. Elk kernteamlid geeft leiding aan een eigen subteam dat minimaal vijf maanden voor elke editie start:

  • Zakelijk/algemeen: zakelijk coördinator / hoofd horeca Marinda de Groot, participatiemedewerker Marieke Jissink en vrijwilligerscoördinator Monique Jansma
  • Programma: programmeur Family Zone Remy Alexander, gastcuratoren Karam Shebat en Ahmad Abdulwahab, Vincent Henar (2025), Julian Schneemann (2025), Candida Thompson (2025), Johannes Moser (2026).
  • Productie: hoofd programmaproductie Wiebe Kootstra, hoofd technische productie Thijs ten Berge en productiemedewerker Afke de Jong
  • Marketing: hoofd kaartverkoop, tevens marketingassistent Suze Bonnema

Naast barpersoneel verlenen ca. 23 medewerkers, inclusief stagiairs, diensten op het gebied van locatievormgeving, barren, vervoer, personeelscatering, gastvrijheid, accreditatie en productie met korte contracten van enkele dagen tot weken.

Voor, tijdens en na elke festivaleditie zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief. Zij worden verdeeld in functiecategorieën en aangestuurd door enkele vrijwilligersteamleiders en een vrijwilligerscoördinator. Een deel van de vrijwilligers wordt geworven bij onze sociaalmaatschappelijke partners.

Ter aanvulling op de statuten, waarin o.a. de werkgeversrol van de RvT is vastgelegd, hebben de bestuursleden en toezichthouders ieder een eigen reglement ondertekend. Daarin staan de bestuurlijke en toezichthoudende taken beschreven, de wijze waarop de RvT adviseert (inclusief de rol van de voorzitter), de professionaliteit van bestuur en toezicht, de verplichting tot zelfevaluatie en ruimte voor betrokkenheid van belanghebbenden. De financiële inrichting en de organisatiestructuur zijn eveneens in de reglementen vastgelegd.

Reglement bestuur

Reglement Raad van Toezicht

Nevenfuncties van toezichthouders en bestuursleden staan vermeld in het jaarverslag, te downloaden via deze link. Ook moeten bestuurders en toezichthouders een verklaring ondertekenen waarin hun onafhankelijkheid is gegarandeerd. Daarbij gaat het belang van de organisatie boven het eigen belang of dat van hun naasten. Voor gevallen waarbij sprake is van inbreuk op de gemaakte afspraken is een protocol opgesteld.

Duurzaamheid

Het festivalbeleid is sterk gericht op ecologische duurzaamheid met als aandachtsgebieden vervoer, energie, voedsel, materalen/verbruiksartikelen/afval, ecologie en communicatie. Deze en andere beleidsonderwerpen, doelstellingen en maatregelen staan binnenkort beschreven in ons Beleidsplan natuur- en milieu, welke voorjaar 2024 wordt gepubliceerd. Zie ook de pagina Natuurbeleid.

Nieuws van Oranjewoud Festival in je mail ontvangen?
Meld je aan en ontvang regelmatig (maar niet te vaak) onze digitale nieuwsbrief

Volg #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is een laagdrempelig, veelzijdig en prikkelend muziekfestival in het sprookjesachtige Parklandschap Oranjewoud bij Heerenveen (Friesland) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, accepteer je alle cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Meer over ons cookiebeleid