Oer it festival

Dielname

Op grûn fan ús algemiene fisy en spesifike missy stribje wy fierder nei sosjaal en kultureel ferskaat, partisipaasje en mingen fan libbensomjouwings. Dat dogge wy troch gear te wurkjen mei basisskoallen, in tagonklik priisbelied te brûken, gearwurking oan te gean mei ferskate maatskiplike organisaasjes, optredens fan de net-westerske muzikanten fan it Atlas Ensemble te yntegrearjen mei de Family Zone en mei partisipaasjeprogramma's dy't rjochte binne op partikulieren en gesinnen yn achterstânsposysjes, mei of sûnder in migraasjeeftergrûn. In optreden fan it Unlimited Ensemble wêryn ferstanlik beheinden en profesjonele muzikanten tegearre spylje, draacht dêr ek oan by.

De strukturele oanstelling fan Marieke Jissink as meiwurker lit partisipaasje yn 2022 sjen Oranjewoud Festival ambysje om it festival te ûntwikkeljen ta in plak dêr't elkenien him thús fiele kin en op in gewoane wize mei oaren yn kontakt komme kin. It festival bout in entûsjast en solide netwurk op it sosjale domein.

Foto Lucas Kemper

Gearwurkingspartners

It festival rjochtet him op it bouwen fan in entûsjast en sterk netwurk. Konkrete resultaten binne al berikt mei de folgjende sosjale partners:

  • Sintraal Orgaan Opfang Asylsikers (COA), lokaasje Burgum en Ljouwert
  • Alliade (lokaasje Wille op De Jouwer)
  • Wender (lokaasje de Marene yn Ljouwert)
  • Yntegraasjeskoallen Stavoor en Firda
  • RondomZorg (Tromptheater)
  • Wurkgroep Tagonklikheid
  • Kaleidoskoop
  • Celebrate Life Foundation

Oare projekten

Unlimited Ensemble
De jierrenlange gearwurking mei muzykterapeut Stephan Mooibroek's Unlimited Ensemble giet yn 2024 troch. Yn it ensemble boartsje minsken mei in ferstanlike beheining mei profesjonele muzikanten. De ûnderlizzende opfetting is dat muzikale útdrukking apart besjoen wurde moat fan mentale en fysike kapasiteiten. It Unlimited Ensemble wurket gear mei Zorggroep Alliade. De presintaasje is pland yn it FB Oranjewoud Paviljoen yn de Overtuin en wurdt meastentiids goed besocht troch famyljeleden fan de dielnimmers en it algemiene festivalpublyk.

unlimited-ensemble

Wing foar wjukken
Vleugel voor Vleugels is in ynsektehotel, makke fan in âlde konsertvleugel, dêrfoar skonken troch Piano's Maene en sil tidens it festival sichtber pleatst wurde by de drokke yngong fan Festivalhart de Proeftuin . Dêrmei freegje wy op in leuke wize omtinken foar biodiversiteit. De fleugel wurdt troch studinten fan VMBO Aeres op It Hearrenfean omboud ta insectehotel, ûnder tafersjoch fan ekolooch Gerard Tamminga. Hoewol't dizze jongeren yn 2023 it festival sels net op besite hawwe, wie it moai om te sjen dat dit iten levere foar diskusje ûnder sawol de jongeren sels as de learkrêften en bestjoerders fan de skoalle. Wy sille dêrom yn 2024 mei Aeres ûndersykje hoe't wy dizze gearwurking útwreidzje kinne. De fleugel, dy't oerwintert yn in Grinslanner tún, kin dêrom fierder ferwurke wurde.

Foto Lucas Kemper

Jou in Encore

By it keapjen fan ien of mear festivalkaarten krije jo de mooglikheid om in ekstra kaartsje te keapjen foar ien dy't graach in konsert bywenje wol, mar dat net kin. De op dy wize kochte ekstra kaartsjes wurde ûnder oare fia Voedselbank Hearrenfean oan belangstellenden besoarge.

Mear ynformaasje

encore__Artboard_27
Oranjewoud Festival 2022 .HR. © Foppe Schut _FS_1382

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied