Algemiene fisy

Wy leauwe dat keunst, benammen muzyk, in wêzentlik ûnderdiel is fan 'e maatskippij, fanwegen de yntrinsike wearde dy't it fan natuere hat en de ynstrumintale wearde dy't it ynnimme kin. Keunst en kultuer drage by oan in ferbûne maatskippij dêr't plak is foar elkenien, nettsjinsteande kulturele eftergrûn, geslacht, beheining, seksuele oriïntaasje, godstsjinst, sosjaal-ekonomyske status, opliedingsnivo en leeftyd.

Artistike fisy

Yn klassike muzyk binne tradysje en ynnovaasje gjin tsjinstellingen mar twa kanten fan deselde munt. Hoewol't de rykdom oan klassyk repertoire dy't troch de ieuwen hinne opboud is bydraacht oan in tradisjoneel imago, is ynnovaasje de essinsje dy't klassike muzyk altyd libben en bewege hâlden hat - fan Monteverdi oant AI. Klassike muzyk is hieltyd yn oergong.

Missy

Oranjewoud Festival wol sjen litte, sjen en fiele dat klassike muzyk libbet, ûneinich kleurich en fan wearde is foar elkenien. Dêrom wurkje wy op ferskate wizen om it sjenre yn de ienentweintichste iuw aktueel en relevant te hâlden.

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied