Nijs

Rabobank kleuren Oranjewoud Festival griener

De Fryske Rabobanken en Oranjewoud Festival tekenen op 25 maart Oranjewoud Festival oerienkomst foar in nij trijejierrich gearwurkingsferbân wêrby't it griener meitsjen Oranjewoud Festival as haaddoel is.

De koöperaasje Rabobank en Stichting Oranjewoud Festival binne al lang as partners ferbûn mei elkoar. Op 25 maart tekene se in nije oerienkomst foar trije jier. Rabobankdirekteur Rob Lijzenga: “Rabobank en Oranjewoud Festival inoar fine op in tal sosjale tema's. Wy sette ús beide yn foar de leefberens yn ús direkte omjouwing en wolle bydrage oan trije wichtige transysjes: de enerzjytransysje, de fiedseltransysje en de oergong nei in ynklusive maatskippij. Op it mêd fan de earste fan dy doelstellingen docht de Rabobank Hearrenfean dit jier ekstra ynspanning om griener te wurden Oranjewoud Festival meitsje it mooglik.”

Enno Feenstra, haad algemiene produksje fan Oranjewoud Festival : “Wy sykje altyd nei manieren om it festival griener en enerzjyneutraal te meitsjen. Mei de ekstra bydrage fan de Rabobank dit jier kin it Oranjewoud Festival batterijpakketten op noch gruttere skaal ynsette dy't it festival hast folslein elektrysk meitsje sil."

Business direkteur fan Oranjewoud Festival Dorien van London: “Wy binne tige bliid mei it fuortsetten fan de gearwurking mei de Rabobank. Fersterke troch dizze bydrage kinne wy trochsette om de moaiste muzyk op de meast duorsume en tagonklike wize oan te bieden. It oanbieden fan produkten út de regio en ús ynset foar in ynklusive maatskippij krije dit jier ek in ekstra ympuls.”

 

Foto boppe: Direkteur Koöperaasje Rabobank Hearrenfean Rob Lijzenga en Enno Feenstra, haad algemiene produksje fan Oranjewoud Festival .
Foto ûndersteande: Direkteur fan de Koöperaasje Rabobank Hearrenfean Rob Lijzenga en de direksje fan Oranjewoud Festival , Yoram Ish-Hurwitz en Dorien van London, tekenje in nij trijejierrich gearwurkingsferbân.

Direkteur fan de Koperative Rabobank Hearrenfean Rob Lijzenga en de direksje fan Oranjewoud Festival , Yoram Ish-Hurwitz en Dorien van London, tekenje in nij trijejierrich partnerskip.

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied