Nijs

Iepen oprop catering

Wy sjogge mei in protte nocht werom op de ôfrûne edysje Oranjewoud Festival : moai waar, in protte besikers en goed iten. Us besikers joegen de horeca in treflik wurdearring en joegen oan dat se it op priis stelle soene as wy takom jier ús oanbod útwreidzje en fernije kinne. Dêrom meitsje wy in iepen oprop foar de folgjende edysje.

Iepen oprop
De kommende twa wiken wolle wy graach neigean wa't ynteressearre is om mei te dwaan Oranjewoud Festival stean. Wy dogge dizze oprop oan de hierders fan ferline jier, mar ek op nije belangstellenden. Jo kinne fia dit formulier oanjaan oft jo ynteresse hawwe. Graach krije wy jo gegevens, festivalûnderfining en ûnder oare in foarstel foar jo menu en prizen. Mei dizze ynformaasje sil it team foar de folgjende edysje in moaie seleksje meitsje fan hierders. Dizze iepen oprop is dêrom ek bedoeld om elkenien gelikense kânsen te jaan.

Tiidline:

  • 02-01-2024 oant 15-02-2024 - Ynteresseûndersyk fia formulier
  • 15-02-2024 oant 21-02-2024 - Oranjewoud Festival makket in kar, mooglik ekstra petear
  • 22-02-2024 - Keuze wurdt meidield oan alle belangstellenden

Yn de bylage fine jo mear ynformaasje oer de data, betelling, staazjejild, ensfh.

As jo fragen hawwe, nim dan gerêst kontakt mei ús op.

Ik sjoch út nei jo reaksje en mei freonlike groetnis,

Marinda de Groot
Head of Catering
marinda@oranjewoudfestival.nl

Nijs fan Oranjewoud Festival yn'e  e-mail krije?
Meld dy oan en ûntfang ús digitale nijsbrief geregeld (mar net te faak).

Folgje #OranjewoudFestival

Oranjewoud Festival is in tagonklik, alsidige en stimulearjend muzykfestival yn it mearke lânskip Oranjewoudpark by It Hearrenfean (Fryslân) | 30 mei t/m 2 juni 2024

Dizze webside brûkt cookies om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Troch ús webside te brûken, akseptearje jo alle cookies yn oerienstimming mei ús cookiessbelied. Mear oer ús cookiebelied